Povračila stroškov za službena potovanja v tujino

Povračila stroškov za službena potovanja v tujino

Pojasnilo DURS, št. 4210-187/2007, 4. 5. 2007


Zavezanec navaja, da je s 25. 3. 2007 začela veljati spremenjena Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Glede na to, da se ta uredba uporablja za povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v organih državne uprave in pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih državne uprave in Vladi RS, ga zanima, katera uredba o službenih potovanjih v tujino se uporablja za zaposlene v gospodarstvu, saj omenjena sprememba uredbe posega tudi v višino dnevnic. Odgovarjamo:


Medsebojne pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev urejajo predpisi o delovnih razmerjih. Večina teh pravic in obveznosti je opredeljena v kolektivnih pogodbah dejavnosti in delodajalca, v splošnih aktih delodajalca ali v pogodbah o zaposlitvi – po teh delodajalec presoja tudi delojemalčevo pravico do dnevnice na službenem potovanju v tujino in njeno višino.


Z vidika davčne obravnave dnevnice za službeno potovanje v tujino pa je treba upoštevati drugi odstavek 4. člena Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06, v nadaljnjem besedilu: uredba). Po tej določbi se neobdavčeni znesek dnevnice za službeno potovanje v tujino določi glede na višino zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje določen v predpisu Vlade RS, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino. To pomeni, da se višina dnevnice za službeno potovanje v tujino, ki se ne všteva v davčno osnovo, določi skladno s prilogo, ki je sestavni del Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94 do 16/07, v nadaljnjem besedilu: uredba za tujino).


Praviloma se pravice iz naslova službenega potovanja v tujino določajo v kolektivnih pogodbah dejavnosti, te pa se pri višini dnevnic za ta potovanja večinoma sklicujejo na omenjeno uredbo za tujino. To pomeni, da delodajalec s področja gospodarstva, ki ga zavezuje kolektivna pogodba, ki se glede višine dnevnice za službeno potovanje v tujino sklicuje na uredbo za tujino, pri izplačilu te dnevnice upošteva višino iz omenjene priloge – ne glede na to, da skladno s 1. členom uredbe za tujino ta ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v organih državne uprave in pravosodnih organih ter za funkcionarje v organih državne uprave in Vladi RS.

Obvestila
13.07.2024 Sprememba tečajev
Danes smo posodobili ceno tečajev glede na Banko Slovenije. Nove cene se bodo avtomatsko upoštevale pri obračunu dnevnic.

12.07.2024 Sprememba tečajev
Danes smo posodobili ceno tečajev glede na Banko Slovenije. Nove cene se bodo avtomatsko upoštevale pri obračunu dnevnic.

11.07.2024 Sprememba tečajev
Danes smo posodobili ceno tečajev glede na Banko Slovenije. Nove cene se bodo avtomatsko upoštevale pri obračunu dnevnic.
Mnenja uporabnikov
Naše delo zahteva veliko število službeih potovanj, s spletno aplikacijo potninalogi.si smo dosegli da so naši potni nalogi vedna ažurni, hkrati pa nam takojšen obračun službenega potovanja omogoča takojšni vpogled v stroške in izplačilo predujma, s katerim razbremenimo zaposlene na službenem potovanju.
Milan Emil Janc s.p.

Do spletne aplikacije sem bila dokaj skeptična, saj smo prej v podjetju porabili veliko časa za obračun potnih stroškov. Po testiranju pa smo se takoj odločili za uporabo potnih nalogov na spletu.
Janez Torkar s.p.

Za naš računovodski servis so potni nalogi z avtomatiziranim obračunom odlična rešitev, saj aplikacija spremlja sprememebo cen tečajev, dnevnic in bencina kar nam zelo olajša delo.
Birodata d.o.o.